Detail subjektu | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

MemBrain s.r.o.

Logo firmy
Obchodní firma / fyzická osobaObchodní firma
28676092
Ulice / č. p.Pod Vinicí 87
MěstoStráž pod Ralskem
PSČ47127
Kraj Liberecký
Statutární zástupce
Kontaktní osobaIng. Aleš Černín, Ph.D.
Tel487 888 304
Fax497 888 302
Emailales.cernin@membrain.cz
Webwww.membrain.cz
Jste malý a střední podnik (MSP)?ANO
Odvětví (dle NACE)PROFESNÍ, VĚDEC... -> 72.1: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a te...
Odvětví 2 (dle NACE)PROFESNÍ, VĚDEC... -> 71.2: Technické zkoušky a analýzy
Popis a specializace firmyMemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která svou činnost zaměřuje na výzkum a inovační aktivity v oblasti membránových procesů, zejména na přenos výsledků výzkumu do komerční praxe. Společnost MemBrain s.r.o. byla založena v říjnu 2008. Její profil a reference mají však na poli výzkumu a inženýringu více než desetiletou historii, která vychází z úspěšných inovačních aktivit managementu a membránových specialistů mateřské společnosti MEGA a.s. Před více než deseti lety zahájila MEGA a.s. systematickou činnost v oblastech základního a aplikovaného průmyslového výzkumu prostřednictvím svého útvaru výzkumu a vývoje, jehož následným osamostatněním vznikla společnost MemBrain s.r.o. Cílem společnosti MemBrain s.r.o. je vybudovat a provozovat Membránové inovační centrum. Toto centrum umožní nabídnout všem zájemcům koordinaci a efektivní realizaci inovačního procesu zejména v oboru membránového komplexního programu. S našimi zákazníky spolupracujeme na inovačním procesu v celém rozsahu činností od analýzy a vyhodnocení základních inovačních podnětů, přes přípravu a řešení výzkumných a vývojových projektů až po efektivní transfer výsledků výzkumu do průmyslové praxe včetně fáze oceňování technologií a rané komercionalizace konečných produktů. Jedná se o komerční inovační aktivity, zahrnující výzkum a implementaci nových materiálů, rozvoj nových laboratorních metod, inovace stávajících nebo vývoj nových technologií a výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Hlavní důraz je kladen zejména na transfer výsledků do různých technologických procesů průmyslové praxe, na přínos a návratnost investic do inovačního procesu a rozvoj membránového oboru na trhu. Prostřednictvím kvalitního řešitelského týmu specialistů, vybudované infrastruktury a poskytovaných služeb přináší MemBrain s.r.o. pomoc také začínajícím i stávajícím podnikatelům a firmám s inovačním potenciálem, podporuje procesy vedoucí k vývoji nových výrobků, technologií a jejich zavedení a komercionalizaci v oboru membránových procesů. Podporuje a vlastními aktivitami realizuje propojení mezi terciárním školstvím, vědeckovýzkumnou základnou a podnikatelským prostředím. Mezi hlavní činnosti společnosti MemBrain s.r.o. patří následující aktivity: 1. ANALÝZA a SPRÁVA podnětů zákazníků a požadavků trhu a nabídka témat virtuální laboratoře pro zahájení řešení inovačního procesu v oboru 2. SPOLUPRÁCE na sestavení plánu výzkumného projektu a žádosti o dotaci v rámci národních a mezinárodních programů podpory výzkumu a vývoje 3. REALIZACE a KOORDINACE projektů aplikovaného výzkumu a nabídka výzkumného inkubátoru pro specialisty oboru (cílený výzkum na zakázku nebo společný výzkum) 4. MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ zařízení a technologií oboru 5. Inženýrské a technologické služby a TRANSFER základního a aplikovaného výzkumu do průmyslové praxe včetně rané komercionalizace výsledků inovační činnosti. Tato činnost je vnímána jako nejhlavnější. 6. LABORATORNÍ a TECHNOLOGICKÝ SERVIS 7. KONZULTACE oborových témat pro zákazníky, státní správu a samosprávu a EU 8. Zpracování PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ – technologických i ekonomických zaměřených na hodnocení přínosů inovací a zpracovávání podnikatelsko-finančních aspektů výzkumu a vývoje 9. Spolupráce na VZDĚLÁVÁNÍ v oboru ve vazbě na VŠ a Českou membránovou platformu (CZEMP), popř. Vodíkovou technologickou platformu (HYTEP) na všech požadovaných úrovních, zejména v oblasti zvýšení praktické znalosti uchazečů a znalosti průmyslové praxe 10. POPULARIZACE výzkumu a oboru široké veřejnosti ve vazbě na CZEMP, HYTEP, konference a renomované časopisy
Inovační aktivity firmyOblasti inovačních a inženýrských aktivit společnosti jsou: 1. Materiály a membrány a. Iontovýměnné materiály a membrány b. Funkcionální polymery c. Membrány a materiály pro separaci plynů d. Membrány a materiály pro palivové články e. Kompozitní materiály a vysoce plněné polymerní směsi f. Nanomateriály 2. Výroba membrán a funkcionálních nebo vysoce plněných polymerů a. Speciální mlecí postupy a úpravy funkcionálních polymerů b. Termoplastické zpracování membránových směsí (kalandrování, extruze, lisování) 3. Membránové zařízení (demonstrační, vědecké) a. Laboratorní b. Pilotní c. Speciální d. Přenos do provozních kapacit a realizace ve spolupráci s výrobcem a koncovým zákazníkem 4. Membránové procesy a technologie a. Elektromembránové procesy a technologie (EMP) i. Elektrodialýza (ED, EDR) ii. Elektroforéza (EF) iii. Membránová elektrolýza (ME) iv. Elektrodeionizace (EDI) b. Tlakové membránové procesy (TMP) i. Mikrofiltrace (MF) ii. Ultrafiltrace (UF) iii. Nanofiltrace (NF) iv. Reverzní osmósa (RO) c. Hybridní membránové procesy - TMP v kombinaci s EMP d. Membránové reaktory e. Separace plynů f. Nejnovější procesní trendy v oblasti membránových procesů a technologií g. Servis aplikací MP formou komplexní technologie zahrnující předčištění, doúpravu produktů a řešení vzniklých odpadů 5. Alternativní zdroje energie – membránové palivové články a. Materiálový výzkum základních komponent membránových palivových článků b. Charakterizace membránových palivových článků-speciální měřící aparatura c. Protonově vodivé membrány
Máte inovačního partnera?ANO
Obor spolupráceMemBrain s.r.o. spolupracuje s řadou zahraničních odborných pracovišť v oblasti membránových procesů, s nimiž se podílí na řešení výzkumných i realizačních projektů v rámci EU. Dlouhodobě spolupracuje s českými vysokými školami a odbornými pracovišti, konkrétně s VŠCHT Praha, Univerzitou Pardubice, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v.v.i., s nimiž řeší řadu výzkumných a inovačních záměrů, tj. v oblasti řešení a vedení projektů má bohaté zkušenosti. Dále to jsou vzdělávací programy pro studenty a Ph.D. V oblasti EMP spolupracuje s mateřskou společností MEGA a.s.
CertifikátyČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008
Klíčová slovaMembránové procesy, inovační proces, transfer technologií
Počet zaměstnanců 25-49
Počet VŠ zaměstnanců 25-49
Tržby za poslední hosp. rok16 712 000
VaV externěANO
VaV externě - obor