Aktuální výzvy | inovace rozvoj financování Liberecký kraj
Na této stránce jsou zveřejňovány výzvy z tématických operačních programů, které mají souvislost s oblastí inovací, výzkumu a vývoje a vzdělávání. Informace na těchto stránkách jsou přebírány z internetových stránek řídících orgánů jednotlivých operačních programů a provozovatel tohoto portálu za ně nemůže nést právní odpovědnost. O podmínkách jednotlivých výzev se vždy informujte u řídících orgánů, které tyto výzvy vyhlašují. Odkaz je vždy uveden na konci textu.
 
 

Vyhlášení výzvy na rozvoj služeb zaměstnanosti

Datum vyhlášení: 19.10.2015, 00:00

Datum ukončení: 1.3.2021, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost vyhlašuje výzvu na rozvoj služeb zaměstnanosti.

Podporovány budou tyto aktivity:
1. Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na potřeby trhu práce;
2. Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění;
3. Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání;
4. Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce;
5. Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 054 500 000 Kč.

Žádosti v rámci této výzvy je možné podávat od 19.10.2015 do 1.3.2021.

Bližší informace o výzvě získáte zde.

 

Vyhlášení výzvy na podporu efektivní veřejné správy

Datum vyhlášení: 9.9.2015, 00:00

Datum ukončení: 31.12.2019, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF – veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu na projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy.

Podporovány jsou tyto aktivity:
1. Okruh aktivit – alokace 650 mil.Kč
- Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn.
- Zkvalitnění strategického řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici.
- Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik.
- Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy.
- Optimalizace výkonu veřejné správy v území.
- Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu.
- Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu.
- Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
- Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě.
- Profesionalizace státní služby.

2. Okruh aktivit – alokace 250 mil.Kč
Zkvalitnění projektového řízení ve veřejné správě, zejména zavedení a rozvoj projektových kanceláří

3. Okruh aktivit – alokace 100 mil.Kč
Zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld.Kč.

Oprávněnými žadateli pro tuto výzvu jsou:
- organizační složky státu včetně justice
- státní příspěvkové organizace

Žádosti v rámci této výzvy je možné podávat od 16.9.2015 do 31.12.2019.

Bližší informace o výzvě získáte zde.

 

Vyhlášení výzvy pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Datum vyhlášení: 31.8.2015, 08:00

Datum ukončení: 31.12.2019, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF – veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu na projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020.

Specifickými cíli jsou:
- optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
- profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 997 500 000 Kč.

Oprávněnými žadateli pro tuto výzvu jsou:
- organizační složky státu včetně justice
- státní příspěvkové organizace a
- asociace a sdružení obcí a krajů

Žádosti v rámci této výzvy je možné podávat od 7.9.2015 do 31.12.2019.

Bližší informace o výzvě získáte zde.

 

Vyhlášení výzvy na nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti II

Datum vyhlášení: 31.8.2015, 08:00

Datum ukončení: 31.3.2021, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF – zaměstnanost vyhlašuje výzvu na nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti II.

Specifickým cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 7 034 000 000 Kč.

Oprávněným žadatelem pro tuto výzvu je pouze Úřad práce České republiky.

Žádosti v rámci této výzvy je možné podávat od 1.9.2015 do 31.3.2021.

Bližší informace o výzvě získáte zde.

 

Vyhlášení výzvy na zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce

Datum vyhlášení: 31.8.2015, 08:00

Datum ukončení: 31.3.2021, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu na zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce.

Specifickým cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 880 mil. Kč.

Oprávněným žadatelem pro tuto výzvu je pouze Fond dalšího vzdělávání.

Žádosti v rámci této výzvy je možné podávat od 1.9.2015 do 31.3.2021.

Bližší informace o výzvě získáte zde.

 

Vyhlášení výzvy na rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

Datum vyhlášení: 26.8.2015, 00:00

Datum ukončení: 1.3.2021, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF – zaměstnanost vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 1.4.1 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti.

Podporovanými aktivitami jsou:
1. Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na potřeby trhu práce;
2. Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění;
3. Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání;
4. Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce;
5. Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti;
6. Rozvoj sítě EURES – kvantitativní a personální posilování jejich kapacit a odborný rozvoj EURES poradců, podpora implementace sítě EURES do veřejných služeb zaměstnanosti, vytváření EURES koordinačních kanceláří.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 622 350 000 Kč.

Oprávněným žadatelem pro tuto výzvu je pouze Úřad práce České republiky.

Žádosti v rámci této výzvy je možné podávat od 1.9.2015 do 1.3.2021.

Bližší informace o výzvě získáte zde.

 

Vyhlášení výzvy na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

Datum vyhlášení: 3.8.2015, 00:00

Datum ukončení: 31.12.2020, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výzvu na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.

Specifickými cíli je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Oprávněným žadatelem je v této výzvě Úřad práce ČR.

Alokace pro tuto výzvu je 3,5 mld.Kč.

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 3.8.2015 do 31.12.2020.

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

 

Vyhlášení výzvy pro kraje na podporu vybraných sociálních služeb

Datum vyhlášení: 26.6.2015, 00:00

Datum ukončení: 13.12.2019, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje průběžnou výzvu pro kraje na podporu vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb.

V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných sociálních služeb.

Příjemcem podpory mohou být pouze kraje.

Alokace pro tuto výzvu je 5 974 800 000 Kč. Dílčí alokace pro jednotlivé kraje jsou uvedeny ve výzvě.

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 20.7.2015 do 13.12.2019.

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

 

Vyhlášení výzvy pro kraje na podporu procesů ve službách

Datum vyhlášení: 26.6.2015, 00:00

Datum ukončení: 13.12.2019, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje průběžnou výzvu pro kraje na podporu procesů ve službách.

Podporovány budou tyto aktivity:
a) podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb
b) rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování
c) podpora systému sociálního bydlení
d) zavádění komplexníxh programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob
e) podpora a posilování koordinační role obcí
f) propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb
g) rozvoj a rozšiřování systémů kvality v oblasti sociálních služeb
h) podpora aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce
i) strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb
j) podpora koordinovaného využívání dobrovolníků
k) vzdělávání neformálních pečovatelů
l) podpora procesu střednědobého plánování služeb

Příjemcem podpory mohou být pouze kraje.

Alokace pro tuto výzvu je 919 200 000 Kč.

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 20.7.2015 do 13.12.2019.

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.