duben | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí

Zdroj dotace:

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Harmonogram:

1.10.2011 - 31.07.2014

Celková dotace:

422 543,23 EUR, 90 % v ČR (85 % EU, 5 % státní rozpočet)

Vedoucí partner:

Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem

Projektoví partneři:

Technische Universität Dresden, Dresden

Zaměření projektu:

Cílem projektu je zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti v česko-saském pohraničí díky propojení v oblasti aplikované vědy, výzkumu a vývoje. Jedná se o transfer vědomostí a poznatků mezi vědecko-výzkumnými institucemi, podniky s výzkumnými aktivitami, logistickými centry, klastry apod.
Snahou je vytvořit přeshraniční síť mezi vědeckovýzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou. V rámci projektu se budou realizovat vlastní empirická šetření, řada setkání zástupců jak z oblasti podnikání, tak vědy a výzkumu. Výsledky budou prezentovány ve dvojjazyčné výzkumně aplikační studii, a stanou se tak základnou pro navázání kontaktů mezi vědecko-výzkumnou, akademickou a podnikatelskou sférou na české i německé straně vč. přeshraničního propojení dotačního území.

Internetové stránky projektu:

http://www.inpok.eu/

 

Česko-německý projekt k energetické inovaci subjektů pro práci s dětmi a mládeží

Zdroj dotace:

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Harmonogram:

2011 - 2014

Celková dotace:

1 154 582,72 EUR, 90 % v ČR (85 % EU, 5 % státní rozpočet)

Vedoucí partner:

Kindervereinigung Chemnitz e.V., Chemnitz

Projektoví partneři:

Dum deti a mladeze Usti nad Labem, prispevkova organizace, Ústí nad Labem

Zaměření projektu:

Hlavní náplní projektu jsou investice do úsporných energetických opatření v zařízeních pro děti a mládež v Chemnitz a v Krásné Lípě (obnovitelné zdroje energie). Dětem a mládeži bude zároveň umožněno se v ekologii živě vzdělávat. Po vyhodnocení úspor energie a ze získaných zkušeností bude vytvořena metodická příručka. Vůbec poprvé vzniknou společné osnovy pro ekologické vzdělávání, které zároveň zohlední česko-německé odlišnosti.

Internetové stránky projektu:

http://www.energieprozitrek.eu
 

Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a odborné spolupráce

Zdroj dotace:

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Harmonogram:

1.10.2011 - 31.7.2014

Celková dotace:

939 444,48 EUR, 90 % v ČR (85 % EU, 5 % státní rozpočet)

Vedoucí partner:

bsw Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft GmbH, Dresden

Projektoví partneři:

Technische Universität Dresden, Dresden
Stadtverwaltung Landeshauptstadt Dresden, Dresden
Krajská zdravotní, a.s., Ustí nad Labem
Vyšší odborná škola zdravotnická a střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem

Zaměření projektu:

V projektu jsou zamýšleny zdravotnická spolupráce klinik, výměnné praxe jednotlivců, multikulturní poznání. V oblasti vzdělávací je záměrem spolupráce pedagogů, výměny studentů. V oblasti péče o zákazníka chce projekt napomoci rozvoji příhraniční strategie na spolupráci při zlepšení péče o pacienta. Projekt je návazným krokem na již realizovaný projekt Network I.