prosinec | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

UMBRELLA (Nástroj pro společné prognózování, hodnocení rizik, a provozní optimalizaci v kooperaci síťové bezpečnosti provozovatelů přenosových soustav)

Zdroj dotace:

7.rámcový program

Harmonogram:

1.1.2012 - 31.12.2015

Celkové náklady:

5 250 268 EUR

Celková dotace:

3 863 811 EUR

Vedoucí partner:

Tennet TSO GmbH, Bayreuth, Německo

Projektoví partneři:

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Aachen, Německo
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Zürich, Švýcarsko
Technische Universität Graz,Graz, Rakousko
Universität Duisburg-Essen, Essen, Německo
Elektro-slovenija DOO, Ljubljana, Slovinsko
Tennet tSO BV, Arnhem, Nizozemsko
Technische universiteit Delft, Delft, Nizozemsko
Austrian power grid AG, Wien, Rakousko
ČEPS, a.s., Praha, Česká republika
ENBW Transportnetze AG, Stuttgart, Německo
Swissgrid AG, Laufenburg, Švýcarsko
Polskie sieci elektroenergetyczne operator SA, Konstancin Jerziorna, Polsko
Amprion GmbH, Dortmund, Německo
Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft e.v., Mannheim, Německo

Zaměření projektu:

Rostoucí podíl výroby elektřiny z přerušovaných obnovitelných zdrojů energie, stejně jako rostoucí tržní a s tím související i fyzické přeshraniční toky energie vedou ke zvýšení nejistoty v provozu přenosových sítí. V pevninské části střední Evropy mohou být v důsledku velkých instalací obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrné a sluneční elektrárny, může být rozdíl mezi skutečnými fyzickými toky energie a tržní výměnou velmi podstatný. Nápravná opatření byla identifikována v předchozích studiích inteligentních sítí v rámci 6. Evropského rámcového programu v operačním posouzení rizik, řízení toku a opatřeních provozní flexibility pro tuto oblast. Zároveň efektivní a udržitelný systém pro výrobu a přenos elektřiny vyžaduje efektivní využití stávajících a budoucích přepravních kapacit k zajištění maximálních dopravních možností.
Nová propojení a zařízení pro kontrolu zatížení toku budou začleněny do budoucích přenosových sítí a nabídnou nové provozní možnosti. Další vývoj nástrojů pro koordinované zajištění sítě jsou jednou z hlavních výzev, kterým budou provozovatelé přenosových soustav v budoucnu čelit. Metody, které mají být použity budou muset vzít v úvahu všechna technologická opatření k podpoře flexibility provozu energetických systémů. Zonální struktura evropského trhu s energií spolu s právní odpovědnosti provozovatelů přenosových soustav pro různé systémové oblasti bude i nadále představovat stále složitější požadavky provozovatelů soustav na kvalitu a přesnost spolupráce. Navrhovaný výzkumný a demonstrační projekt UMBRELLA je určen pro zvládání těchto náročných otázek a souvisejících podmínek. Nástroje, které budou vyvinuty umožní provozovatelům přenosových soustav zajistit bezpečné fungování rozvodné sítě také u budoucích elektroenergetických sítí s vysokou penetrací přerušovaných obnovitelných zdrojů. Umožňuje provozovatelům přenosových soustav, aby jednaly v koordinovaném evropském systému, kde regionální strategie konvergují k zajištění nejlepšího možného využití evropské elektrizační infrastruktury.

Internetové stránky projektu:

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/101318_en.html

 

E-HIGHWAY2050 (Modulární rozvojový plán pan-evropského přenosového systému 2050)

Zdroj dotace:

7.rámcový program

Harmonogram:

1.9.2012 - 31.12.2015

Celkové náklady:

13 045 672 EUR

Celková dotace:

8 990 672 EUR

Vedoucí partner:

RTE Reseau de Transport d Electricite SA, La Defense Cedex, Francie

Projektoví partneři:

Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland, Petten, Nizozemsko
Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgie
Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugalsko
Brunel University, Uxbridge, Velká Británie
Deutsche Energie-Agentur GmbH, Berlin, Německo
Instytut Energetyki, Warszawa, Polsko
Elia System Operator, Bruxelles, Belgie
European Wind Energy Association ASBL, Bruxelles, Belgie
REN - Rede Electrica Nacional S.A., Lisboa, Portugalsko
Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa, Roma, Itálie
Third Generation Environmentalism Limited, London, Velká Británie
Technofi SA, Valbonne, Francie
Poyry Management Consulting (Uk) Ltd, Oxford, Velká Británie
Association Europeenne de l'industrie des Equipements et des Services de Transmission et de Distribution d'electricite AISBL, Bruxelles, Belgie
ČEPS, a.s., Praha, Česká Republika
Europacable Services Limited, Kingston upon Thames, Velká Británie
Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Španělsko
Ricerca sul Sistema Energetico - RSE Spa, Milán, Itálie
Collingwood Environmental Planning Limited, London, Velká Británie
Consorzio Interuniversitario Nazionale oer Energia e Sistemi Elettrici, Cassino, Itálie
Swissgrid AG, Laufenburg, Švýcarsko
Sintef Energi AS, Trondheim, Norsko
Union of the Electricity Industry - Eurelectric AISBL, Bruxelles, Belgie
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Konstancin Jerziorna, Polsko
Technische Universität Berlin, Berlin, Německo
European Network of Transmission System Operators for Electricity AISBL, Bruxelles, Belgie
Amprion GmbH, Dortmund, Německo

Zaměření projektu:

Osm provozovatelů přenosových soustav (Belgie, Česko, Francie, Německo, Itálie, Portugalsko, Švýcarsko, Polsko) a Evropská síť provozovatelů přenosových sítí pro elektřinu (ENTSO-E), spolu s 4 sdruženími technologických výrobců a 16 subjekty výzkumu a vývoje navrhlo tříletý výzkumný projekt na vývoj a uplatňování metodiky pro dlouhodobý rozvoj Pan-evropské přenosové sítě. Projekt se zaměřuje na poskytnutí metodiky "shora dolů" pro podporu plánování v letech 2020 - 2050. Za prvé implementuje řadu budoucích energetických scénářů, včetně výrobních jednotek, možné použití skladování elektrické energie a řešení pro řízení poptávky: scénáře pro lokalizaci energie jsou navrženy s předpokladem energetického mixu v každém propojeném klastru na území Evropské sítě provozovatelů přenosových sítí pro elektřinu (ENTSO-E). Síťové studie jsou prováděny tak, aby zjistily slabá místa při realizaci scénáře pro rok 2050. Poté jsou navrženy podmínky pro architekturu energetických sítí a modulární plán rozvoje, včetně hlavních elektrických vedení, a to na základě výpočtů energetických toků, analýzy stability sítě, úvah socio-ekonomických, z oblasti řízení sítě a poznámek z konzultací se zúčastněnými evropskými stranami.
Souběžně s tím je spolu a akademickými laboratořemi navržena, vyvinuta a testována pokročilá plánovací metodika k řešení několika kritických aspektů výše uvedené metodiky plánování, které mohou mít vliv na odolnost výsledné architektury (podoby sítě). Tento zlepšený přístup bere v úvahu srovnávání nejistot v oblasti výroby a spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, potenciální problémy s napětím a stabilitou, rizika black-outu včetně proveditelnosti obranných plánů, aby se zabránilo nekontrolovanému kaskádovému selhání sítě. To zahrnuje používání nelineárních detailních modelů energetických sítí a stochastické optimalizační techniky. Šíření je koordinováno sítí ENTSO-E, aby bylo možno oslovit co nejširší publikum a připravit se na využívání výsledků. Standardizační a doplňující výzkumné úsilí je zaměřeno na budoucí investiční optimalizaci s podporou zpracovatelského průmyslu.

Internetové stránky projektu:

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/106279_en.html

 

AQUAFUELS (Řasy a vodní biomasa pro udržitelnou produkci biopaliv 2.generace)

Zdroj dotace:

7.rámcový program

Harmonogram:

1.1.2010 - 30.6.2011

Celkové náklady:

869 001 EUR

Celková dotace:

747 152 EUR

Vedoucí partner:

European Biodiesel Board, Bruxelles, Belgie

Projektoví partneři:

Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, Velká Británie
Necton - Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas SA, Olhao, Portugalsko
National University of Ireland, Galway, Irsko
Mikrobiologický Ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Česká Republika
Martinelli Laura, Udine, Itálie
Roquette Freres SA, Lestrem, Francie
Wageningen Universiteit, Wageningen, Nizozemsko
Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Izrael
Universidad de Almeria, Almeria, Španělsko
Universita degli Studi di Firenze, Firenze, Itálie
Diester Industrie, Paris, Francie
Universiteit Gent, Gent, Belgie

Zaměření projektu:

Projekt AquaFUELS se hodlá zaměřit na zřízení nejmodernějšího výzkumu, technologického rozvoje a demonstračních aktivit, pokud jde o využívání různých řas a jiné vhodné nepotravinářské vodní biomasy pro výrobu biopaliv 2.generace.  V tomto rámci jsou celkové posouzení, kritické myšlení a uvažování nezbytné pro vypracování linie budoucího vývoje. To bude reagovat na potřeby zjištění, jaké místo budou řasy a vodní biomasa zabírat v současném a budoucím portfoliu obnovitelných zdrojů energie v EU, s velkým důrazem na udržitelnost a sociální důsledky. Hlavním prostředkem k dosažení cílů projektu bude koordinace velkého množství probíhajících výzkumných aktivit, které budou aktivně zahrnuty do přípravy průzkumů, stejně jako do vypracování hodnotících studií a identifikace budoucích potřeb. Jedním z hlavních výsledků projektu je vytváření a maximalizace součinnosti mezi těmito iniciativami. V rámci projektu bude vytvořena první Evropská asociace řas, která bude podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci v oblasti výzkumu, výroby a použití biomasy řas. 

Internetové stránky projektu:

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/93226_en.html