září | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Inovace na česko-polském pomezí

Zdroj dotace:

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

Harmonogram:

1.7.2012 - 30.6.2015

Celková dotace:

325 066 EUR
90 % v ČR (85 % EU, 5 % státní rozpočet)

Vedoucí partner:

Region Panda o.s., Rychnov nad Kněžnou

Projektoví partneři:

Sudetská průmyslovo-obchodní komora, Swidnica, Polsko

Zaměření projektu:

Realizátor bude vydávat čtvrtletník "Inovace na česko-polském pomezí" "Innowacje na czesko-polskim pograniczu", ve kterém budou dvojjazyčně informace o inovacích, zejména informace z podnikatelského prostředí na obou stranách hranice a kromě toho bude věnována pozornost propagaci probíhajících či ukončených projektů zaměřených na inovace.
Realizátor spolu s partnerem vydají celkem 12 čísel časopisu vždy v rozsahu 28 barevných dvojjazyčných stran ve formátu A4, vždy nákladem celkem 8 000 kusů. Časopis bude distribuován adresně na cca 5000 adres.
Druhou klíčovou projektovou aktivitou jsou schůzky realizátorů česko-polských projektů zaměřených na inovace. Půjde o setkání 14-20 osob v různých regionech ČR a PR, kterých se zúčastní podnikatelé, výzkumné instituce, VŠ, zástupci realizátorů česko-polských projektů zaměřených na inovace, aj. z obou stran hranice. Setkání se uskuteční 1x čtvrtletně střídavě na české a polské straně. Cílem bude zvýšení informovanosti o inovacích v podnikatelském prostředí na obou stranách hranice, výměna informací, zkušeností, navázání partnerství, seznámení se s výstupy z jiných inovačních projektů. Současně proběhne prohlídka konkrétního místa, např.spalovna, výrobní závod, informační centrum apod. s přizváním široké veřejnosti. V rámci vyšší komunikace se realizátor zdokonalí v polském jazyce.

Informace o projektu:

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=101625
http://regionpanda.webnode.cz/o-projektu/

 

Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky

Zdroj dotace:

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

Harmonogram:

1.6.2010 - 31.12.2013

Celkové náklady:

356 000 EUR
90 % v ČR (85 % EU, 5 % státní rozpočet)

Vedoucí partner:

Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava, Ostrava

Projektoví partneři:

Politechnika Opolska, Opole, Polsko

Zaměření projektu:

Hlavním cílem projektu je prohloubení a rozšíření spolupráce mezi VŠB Technickou univerzitou Ostrava a Politechnikou Opolskou v oblasti pedagogické i vědecké. Projekt se týká studentů, doktorandů a také přednášejících. Projekt slouží ke zvýšení kvality vzdělávání, ke zvýšení úrovně výzkumu v oblasti elektrotechniky, automatizace a informatiky. Velmi důležitými prvky projektu jsou společně realizované workshopy doktorandů v ČR i PL, společně realizované semináře u obou partnerů. Současně jsou poskytovány přednášky pro studenty i doktorandy na obou vysokých školách. Důležitým prvkem projektu jsou výzkumné stáže a také nové cvičení umožněné dovybavením a zřízením laboratoří pro účely studentů obou stran. Popisované spektrum aktivit umožnilo zvýšení kvality vzdělávání současně v oblasti teoretické i praktické.

Informace o projektu:

http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/6688
http://cbe.vsb.cz/opps2010/index.html

 

Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska

Zdroj dotace:

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

Harmonogram:

1.1.2009 - 30.11.2010

Celkové náklady:

292 243 EUR
90 % v ČR (85 % EU, 5 % státní rozpočet)

Vedoucí partner:

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s., Havířov

Projektoví partneři:

Vysoká škola správní v Bialsku-Biale, Bialsko-Biala, Polsko

Zaměření projektu:

Cílem tohoto projektu je nejen podrobné zmapování ekonomického, legislativního prostředí, ale také stavu životního prostředí, cestovního ruchu a podnikatelských příležitostí, zvýšit informovanost a realizovat vzdělávací aktivity pro úředníky, lektory, nezaměstnané a podnikatele. Projekt navazuje spolupráci mezi partnery působícími v oblasti celoživotního i vysokoškolského vzdělávání a zvyšování znalostí a dovedností různých skupin obyvatel.
Hlavními aktivitami projektu jsou bilingvní příručka, jež je základním školícím materiálem ve vzdělávacích modulech. Ty jsou určeny pro pracovníky poradensko-informačních center (PIC), která jsou otevřena v prostorách obou partnerů a poskytují služby nezaměstnaným i podnikatelům o možnostech uplatnění v rámci České republiky, Polska a EU. Jedním z výstupů projektu je vytvoření vzdělávacích modulů pro cílové skupiny úředníků samosprávy, úřadů práce, podnikatelů a zájemců o slezskou problematiku a rekvalifikační kurzy oboru cestovního ruchu, zaměřeného přímo na oblast Slezska, základů podnikání a administrativního pracovníka, vše se zaměřením na česko-polskou spolupráci. Tyto kurzy jsou nabízeny uchazečům o zaměstnání v regionu prostřednictvím úřadů práce. Polský partner uskuteční postgraduální studium oboru „Specialista česko-polské spolupráce“.

Informace o projektu:

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=30412
http://www.incev.cz/grant_cs_pl/uvod.html