2016 | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Technologická agentura České republiky

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 


Mezinárodní spolupráce

Jednou z hlavních činností, kterou TA ČR zabezpečuje, je rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a spolupráce s obdobnými agenturami v zahraničí.

V rámci mezinárodní bilaterální spolupráce podepsala TA ČR v září 2010 Memorandum o spolupráci v oblasti výměny informací mezi TA ČR a National Science Council (NSC - Národní vědeckou radou; nyní Ministry of Science and Technology) Čínské republiky, (Taiwanu). Memorandum je jedním ze stimulů pro rozvoj vzájemné technologické spolupráce a informační výměny mezi oběma zeměmi.

Dále bylo dosaženo dohody o zahájení spolupráce mezi TA ČR a Japonskou agenturou NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), nejvýznamnější institucí financující aplikovaný výzkum a vývoj zejména v oblastech využívání energetických, environmentálních a průmyslových technologií v Japonsku. V říjnu 2012 uzavřela TA ČR obdobnou dohodu s Korea Energy Agency (dříve New and Renewable Energy Center of Korea Energy Management Corporation), v roce 2014 následovala dohoda s KITECH (Korea Institute for Industrial Technology) a konečně v prosinci 2015 byla uzavřena dvě memoranda o porozumění s korejskými partnery KIAT (Korea Institute for Advancement of Technology) a KETEP (Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning) - tyto dohody dávají rámec budoucí spolupráci při společné podpoře projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Již dříve byla obdobná spolupráce navázána s partnery z Vietnamu (SATI), Nigérie (NASENI), Thajska (NRCT). Během roku 2015 byla dále uzavřena série dohod s partnery z čínských provincií (Zhejiang, Jiangsu, Sichuan), které umožnili vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA zaměřené na česko-čínskou spolupráci.

Specifickou oblastí mezinárodní spolupráce TA ČR je spolupráce s agenturami ze zemí V4. Tato spolupráce se týká především výměny know-how a osvědčených dobrých praxí při podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

TA ČR má zájem o spolupráci s agenturami a institucemi rozvíjejícími mezinárodní spolupráci po celém světě za účelem navazování kontaktů, určení vzájemných priorit, výměny know-how a podpory společných projektů aplikovaného výzkumu k zajištění rozvoje inovací a konkurenceschopnosti partnerů. TA ČR rovněž rozvíjí kontakty a spolupráci se zastupitelskými úřady cizích států v ČR v kooperaci s MZV a českými zastupitelskými úřady v zahraničí za účelem prohloubení informovanosti o aktivitách a programech TAČR a situaci v oblasti aplikovaného výzkumu, vědeckého rozvoje a inovací v ČR.

Významnou součástí mezinárodní spolupráce je rozvoj partnerských vztahů a využívání zkušeností a příkladů dobré praxe v rámci Evropské sítě inovačních agentur TAFTIE. Technologická agentura ČR se v minulosti zapojila také do twinningového (partnerského) programu PCP, který byl organizován iniciativou INNO-Partnering Forum – pro lepší podporu inovací zaměřených na malé a střední podniky. Tato iniciativa byla složena z vedoucí evropských inovačních agentur, mezi které patří VINNOVA (Švédsko), TEKES (Finsko), Technology Strategy Board (VB), FFG (Rakousko) aj.


 

Seznam projektů

 

ECCOP NET Evropská Komise
ENEA Leonardo da Vinci
EuroInfoCentrum (EIC) Evropská Komise
Enterprise Europe Network RP pro konkurenceschopnost
InCoTex  ČR- Sasko
BEN3 - síť pro biomasu a obnovitelné energie v severních Čechách a Lužici ČR- Sasko
Cross Data ČR- Sasko
Nisa Go  ČR- Sasko
Program profesní přípravy specialistů – lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí  ČR – Polsko
Česko - polský inovační portál Czeplinn  ČR – Polsko
ERA-NET CROSSTEXNET  7.RP
Flame (Future Laboratory for the Diffusion and Application of Innovation in Materials Science and Engineering)  Central Europe
Clusters Cord  Central Europe
E_RAILMAP  Eureka
SENSIT (Sensor systems for intelligent textiles) Eureka
Homogenizace základních geografických dat na hranicích mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou  ČR- Sasko
Dvě země - jeden hospodářský prostor  ČR- Sasko
Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách (Rámcový projekt pro Trinacionální síť ekologické výchovy) ČR- Sasko
InoPlaCe (Improving of Key Supporting Services for Young Innovators across Central Europe) Central Europe
AutoNet (Transnational Network of Leading Automotive Regions in CE) Central Europe
IDEA (Innovative Development of European Areas by Fostering Transnational Knowledge Development) Central Europe
2nd-Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe (OPENAIREPLUS) 7.RP
European Nuclear Science and Applications Research (ENSAR) Central Europe
C- Plus Implementing World-Class Clusters in Central Europe  Central Europe
MANGO (Managing Contamination by Fibrous Product Systems) Eureka
BIOPACK (Self-Destroying Plastic Granulates for Packaging) Eureka
MINIMOBIL (Small, Enclosed Four-Wheel Drive Car Equipped with a Hybrid Drive and Interchangeable Rear Section) Eureka
Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu  ČR – Polsko
Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta  ČR – Polsko
Biologická likvidace odpadů v česko-polském příhraničí  ČR – Polsko
ISEL (Innovative backup power supply to backup and monitor emergency light systems) Eureka
RUBBER (Ecological Liquidation of Rubber Waste Using Mobile Equipment) Eureka
CHLORCAT (Catalytic Cleaning of the Gases from Chlorinated Hydrocarbons) Eureka
Get Home Safe: Extended Multimodal Search and Communication Systems for Safe In-Car Application (GET HOME SAFE) 7.RP
Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation (SUDPLAN) 7.RP
Decentralized and wireless control of large-scale systems (WIDE) 7.RP
NANOFORCE (Nanotechnology for Chemical Enterprises – how to link scientific knowledge to the business in the Central Europe space) Central Europe
CEBBIS (Central Europe Branch Based Innovation Support) Central Europe
4BIOMASS (Fostering the sustainable usage of renewable energy sources in Central Europe - putting biomass into action) Central Europe
Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí ČR- Sasko
Česko-německý projekt k energetické inovaci subjektů pro práci s dětmi a mládeží ČR- Sasko
Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, kvalifikace a odborné spolupráce ČR- Sasko
EUROMATRIXPLUS (Strojový překlad evropských jazyků blíže uživateli) 7.RP
DIRECTFUEL (Přímá biologická přeměna sluneční energie na těkavá uhlovodíková paliva za použití sinic) 7.RP
WELTEMP (Elektrolýza vody při zvýšených teplotách) 7.RP
DIOXIN (Destruction of Dioxins and Furans in Municipal Solid Waste) Eureka
POLYVAC (Research and development vaccine against lower respiratory tract diseases in pig breeding) Eureka
ARVIS (Automatic rail vehicle identification and UIC codes recognition system) Eureka
CluStrat (Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes) Central Europe
CNCB (Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe) Central Europe
INNOTRAIN IT (INNOvation TRAINing IT Central Europe) Central Europe
CONGRESS (Zachování genetických zdrojů pro efektivní přežití druhu) 7.RP
MEGAPOLI (Velkoměsta: Emise, městské, regionální a globální znečištění ovzduší a klimatické efekty a integrované nástroje pro posuzování a zmírňování) 7.RP
SCWR-FQT (Nadkritický vodní reaktor - test kvalifikace paliva) 7.RP
Inovace na česko-polském pomezí ČR- Polsko
Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky ČR- Polsko
Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska ČR- Polsko
FOUVS (Fibre Optic UV Sensing) Eureka
STORAGE (Sustainable Tools for groundwater management optimisation and water scarcity mitigation) Eureka
ERGOSEDIA (Increase ergonomic and user quality of the seating furniture) Eureka
CentraLab (Central European Living Lab for Territorial Innovation) Central Europe
CENILS (Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources) Central Europe
i.e.SMART (SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors) Central Europe
UMBRELLA (Nástroj pro společné prognózování, hodnocení rizik, a provozní optimalizaci v kooperaci síťové bezpečnosti provozovatelů přenosových soustav) 7.RP
E-HIGHWAY2050 (Modulární rozvojový plán pan-evropského přenosového systému 2050) 7.RP
AQUAFUELS (Řasy a vodní biomasa pro udržitelnou produkci biopaliv 2.generace) 7.RP
BASTEX (Bacteriostatic Additives and Fibres for Higher Hygienic Safety of Textiles) Eureka
SYN SLAG (Utilisation of Waste Materials for the Preparation and Use of Synthetic Slag for the Steel-Making Industry) Eureka
ORTHOSHOE (Development of a new generation of therapeutic surgical footwear) Eureka
ClusterCOOP (Enhancing Framework Conditions for an effective Transnational Cluster Cooperation in Central European) Central Europe
SMART FRAME (Smart Framework for SME´s focused on Modern Industrial Technologies) Central Europe
FREE (From Research to Enterprise) Central Europe
ChemClust - Improving Innovation Capacity in European Chemical Clusters INTERREG IVC
Cross-Innovation - Promoting Cross-Innovation in European Cities and Regions INTERREG IVC
ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology INTERREG IVC
TRACC - TRansport ACCessibility at regional/local scale and patterns in Europe ESPON 2013
TOWN - Small and Medium Sized Towns in their Functional Territorial Context ESPON 2013
POLYCE - Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options ESPON 2013
BRAINSYNC (Rozsáhlé interakce v sítích v mozku a jejich dopad na onemocnění mozku) 7.RP
OPTIMISE (Optimalizace léčby a zvládání schizofrenie v Evropě) 7.RP
PREDICT (Zvýšení účasti starších osob v klinických studiích) 7.RP
AUTOEPCIS (RFID Technology in Logistic Networks of Automotive Industry) Eureka
ETMS - EU Territorial Monitoring System ESPON 2013
ESPONTrain - Establishment of a transnational ESPON training programme to stimulate interest to ESPON 2013 knowledge ESPON 2013
WASTE STAB Eureka
ISTAHIS Eureka
WASTEN (Optimization of Design and Operation of Municipal Solid Waste Steam Boilers) Eureka
I4W (Innovatin for welfare) INTERREG IVC
INN.O.V.Age (Improvement the effectiveness of regional development policies in eco-INNovation for smart hOme and independent liVing to increase the quality of life of Aging people) INTERREG IVC
InnoFun (Funding Policies to bring Innovation to Finance/market/people) INTERREG IVC
GLASS PLUS - Sustainable Ceramic Tiles from Cathode Ray Tube CIP
MESMOPROC - Maskless Electrochemical Surface Modification Process CIP
ECOCRETE - Reducing the Environmental Impact of Concrete by Knowledge-based Design and Utilisation of Industrial Waste Materials CIP
CENTROPE_TT (Tools for Transnational Innovation Support in Centrope) Central Europe
ACCESS (ACCelerating regional competitivenESS and sector-based excellence through innovation management tools and techniques) Central Europe
INTRAMED-C2C (Innovation transfer in the medical sector from clinics to companies) Central Europe
MOHUC (Advanced Modelling of Human Body Behaviour in Vehicle Crash Impact Collisions) Eureka
EKOEXTREM (Ecological Servo-Drive for Extreme Climatic Conditions) Eureka
FENI (Optimisation of FeNi Type Alloy Production) Eureka
D - AIR (Decarbonated airport regions) INTERREG IVC
DIGITAL CITIES - A network for rapid and sustainable ICT regional adoption INTERREG IVC
ENSPIRE EU - Entrepreneurial Inspiration for the European Union INTERREG IVC
BIOGASIN - Sustainable biogas market development in Central and Eastern Europe CIP - IEE
ODYSSEE MURE 2012 - Monitoring of energy efficiency in Europe CIP - IEE
BENEFIT - Advanced Measures for Companies to Increase Public Transport Use of their Employees CIP - IEE
CEEM (Central Environmental and Energy Management as a kit for survival) Central Europe
COACH BioEnergy (Strengthening the energetic use of biomass in Central and Eastern Europe by establishing a standardised transnational consulting net for regions) Central Europe
GOVERNEE (Good Governance in Energy Efficiency) Central Europe
PROSURFMET (Progressive Surfacing of Metals) Eureka
ECOFERT (Biopreparations and Fertilisers Promoting Decomposition of Organic Matter and Increasing the Suppressivity of Soil) Eureka
ECOMACU (Ecological Machinable Copper Alloys with Reduced Lead Content) Eureka
RAPIDE - Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprise INTERREG IVC
DE-LAN - Digital Ecosystem – Learning Application Network INTERREG IVC
eCitizen II - Towards citizen-centred eGovernment in European cities and regions INTERREG IVC
FUTURESME (Future industrial model for SMEs) 7.RP
MODSIMTEX (Development of a rapid configuration system for textile production machinery based on the physical behaviour simulation of precision textile structures) 7.RP
GUIDENANO (Assessment and mitigation of nano-enabled product risks on human and environmental health: Development of new strategies and creation of a digital guidance tool for nanotech industries) 7.RP
AQUALOOP - A system able to recycle used water and to provide a high water quality  CIP - EIP
ALMOST - First Large-scale Application and Market Introduction of a New Organic Substrate Enriched with Beneficial Fungi CIP - EIP
WEEE TRACE - Full Traceability of the Management of WEEE CIP - EIP
REURIS (Revitalization of Urban River Spaces) Central Europe
TransEcoNet (Transnational Ecological Networks in Central Europe) Central Europe
FOKS (Focus on Key Sources of Environmental Risks) Central Europe
e-CREATE - Cultural Routes Entrepreneurship and Technologies Enhancement INTERREG IVC
GRISI PLUS - Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS INTERREG IVC
ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption INTERREG IVC
LAB KITS FOR RT-PCR (Molecular Diagnostic Laboratory Kit Development and Processing) Eureka
RDPCMSSMM (Research, Development and Processing of Computerised Measuring System for Soil Moisture Using the EIS Method) Eureka
FORMINGTOOLS (New Design and Technological Solutions for Forming Tool) Eureka
QUANTIHEAT (QUANTItative scanning probe microscopy techniques for HEAT transfer management in nanomaterials and nanodevices) 7.RP
RELATE (Trans-European Research Training Network on Engineering and Provisioning of Service-Based Cloud Applications) 7.RP
SOLARNET (High-Resolution Solar Physics Network) 7.RP
GERONIMO II-BIOGAS - A Focussed Strategy for Enabling European Farmers to Tap into Biogas Opportunities CIP - IEE
CH4LLENGE - Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning CIP - IEE
ACTUATE - Advanced Training and Education for Safe Eco-driving of Clean Vehicles CIP - IEE
ChemLog (Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe) Central Europe
SoNorA (SOuth-NORth Axis) Central Europe
KASSETTS (Knowledge-enabled Access of Central Europe SMEs to Efficient Transnational Transport Solutions) Central Europe
DART - Declining, Ageing and Regional Transformation INTERREG IVC
EuroPROC - EU Regional Cooperation for SMEs access to Public Procurement INTERREG IVC
ICHNOS PLUS - Innovation and Change: Network of One-stop Shops for Business - PLUS INTERREG IVC
OSEPA - Open Source software usage by European Public Administrations INTERREG IVC
NANOSILVER (Application of nano-technological silver in practice, verification of anti-bacterial effects and their stabilisation) Eureka
MESH Net (Research and development of MESH network for intelligent building automation) Eureka
GreenTechEngine (Research and development of an ecological injection engine with layered filling for motor vessels) Eureka
ELSYN (Development of synchronous compact drives for operating in high demanding conditions (high danger of explosion)) Eureka
E.L.F. (The European Location Framework) 7.RP
Co Cities (Cooperative Cities extend and validate mobility services) 7.RP
FABRIGEN (Fabric structures for solar power generation) 7.RP
SAFEDRIVE (A Platform Power Management System and Low Voltage Drive Train for Hybrid and Electric Vehicles) 7.RP
ACDC: Advanced Cyber Defence Centre CIP - ICT-PSP
Apps4EU: Apps 4 Europe - Turning Data into Business CIP - ICT-PSP
ATHENA: Access to cultural heritage networks across Europe CIP - ICT-PSP
ATIS4all: Assistive Technologies and Inclusive Solutions for All CIP - ICT-PSP
SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Central Europe
URBAN-SMS (Urban Soil Management Strategy) Central Europe
LABEL (Adaptation to flood risk in the Labe-ELbe river basin) Central Europe
ACT CLEAN (Access to Technology and Know-how in Cleaner Production in Central Europe) Central Europe
CITEAIR II - Common Information to European Air INTERREG IVC
CLIMACTREGIONS - Regions for Climate Protection: toward Governance, from Knowledge to Action INTERREG IVC
EPTA - European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability INTERREG IVC
INVOLVE - Involving the private sector in Mobility Management INTERREG IVC
EIMIS (European inter-modal information system) Eureka
EIS METHOD - PEM (Computerised measuring system for analysis of chosen characteristics and processes in porous environment by EIS method) Eureka
FACIALCAM (R&D of SW & HW components of facial recognition camera system for the purposes of retail optimisation) Eureka
ELDORO (Electronic doctor's round) Eureka
plan4business (A service platform for aggregation, processing and analysis of urban and regional planning data) 7.RP
KHRESMOI (Knowledge Helper for Medical and Other Information users) 7.RP
BRISQ2 (Bright Squeezed Vacuum and its Applications) 7.RP
RAQUEL (Randomness and Quantum Entanglement) 7.RP
APPLYADOXPOL - Cost-effective and Sustainable Industrial Wastewater Purification System with Ozone Oxidation and Flotation Technique CIP - EIP
PVB for RE-USE - Industrial Scale Purification of PVB from Windshield Waste and Preparation for Re-Use to Close the Material Life-Cycle CIP - EIP
Naturalista - Post-Used Shoes Recovery in Footwear Industry and Other Applications CIP - EIP
SUSONENCE - Sustainable Ultrasonically Enhanced Chemical Processes CIP - EIP
COBRAMAN (Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities) Central Europe
UrbSpace (Urban spaces – enhancing the attractiveness and quality of the urban environment) Central Europe
VITAL LANDSCAPES (Valorisation and Sustainable Development of Cultural Landscapes using Innovative Participation and Visualisation Techniques) Central Europe
CE-FRAME (Central European Flood Risk Assessment and Management in CENTROPE) Central Europe
PIKE - Promoting Innovation and the Knowledge Economy INTERREG IVC
PIMMS CAPITAL - Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services INTERREG IVC
POLITE - Policy Learning in Information Technologies for Public Transport Enhancement INTERREG IVC
POSSE - Promotion of Open Specifications and Standards in Europe INTERREG IVC
BATAN (Barrier textiles and nanomaterials) Eureka
FOGS (Fibre optic gas sensing) Eureka
SQAH (Development of sustainable quality aroma dwarf hops in both Czech Republic and the U.K. To supply brewing worldwide) Eureka
VEMS (Research and development of electric generator from exhaust gases of internal combustion engine) Eureka