R&D Tax Credits | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

R&D Tax Credits (Velká Británie)

Popis:

R&D Tax Credit je daňovou úlevou (resp. daňovým dobropisem) pro podniky, které realizují VaV aktivity. Tato úprava podnikových daní je zahrnuta v daňovém zákonu z dubna 2000 a v roce 2007 došlo k dalším rozšíření této podpory. V současné době existují dvě odlišná schémata pro malé a velké podniky:
• MSP si mohou odečíst od základu daně 150 % uznatelných nákladů na VaV nebo mohou získat příspěvek (daňový dobropis) ve výši 24 % uznatelných nákladů na VaV v případě ztráty. V současné době vláda diskutuje s EK možnost rozšíření této podpory i na podniky do 500 zaměstnanců a zvýšení odpočtu na 175 %.
• velké podniky mají nárok na daňový odpočet ve výši 125 % uznatel-ných nákladů na VaV, přičemž počínaje rokem 2008 byl odpočet zvý-šen na 130 %. Velké podniky nemají nárok na finanční příspěvek v případě ztráty.

Pro obě skupiny platí i rozdílná pravidla uznatelných nákladů:
• MSP mohou uplatnit náklady na výzkum, který subkontrahovaly u jiných organizací; pokud obdrží grant (další veřejnou podporu), je jejich nárok pouze snížen;
• u velkých podniků jsou subkontrakty omezeny zejména s ohledem na evropská pravidla veřejné podpory.
Spodní limit pro uplatnění odpočtu je 10 tis. £, horní mez není stanovena.

Efekty:

R&D Tax Credit snižuje podnikům reálné náklady na VaV a stimuluje jejich VaV aktivity. Systém těchto daňových úlev na VaV představuje jeden z nejvýznamnějších mechanismů na podporu VaV poskytovaný vládou Velké Británie a je uváděn mezi nejlepšími programy pro nepřímou podporu VaV v řadě studií a analýz. Poskytnutá podpora od roku 2002 nepřetržitě roste.

Odkaz:

http://www.hmrc.gov.uk/ct/forms-rates/claims/randd.htm

Zdroj:

Klusáček, K., Kučera, Z., Pazour, M. a kol. (2008): Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací. Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha, s.82-83