Seed and Venture Capital Programme | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Seed and Venture Capital Programme (Irsko)

Popis:

Programy na podporu rizikového kapitálu, které jsou v Irsku vyhlašovány vládní agenturou na podporu rozvoje podnikového sektoru Enterprise Ireland, mají tradici již od roku 1994 (Seed and Venture Capital Measure of the Operational Programme 1994 – 1999, Seed and Venture Capital Programme 2000 – 2006 a Seed and Venture Capital Programme 2007 – 2012).
V rámci programu jsou vytvářeny fondy rizikového kapitálu na principu limitovaného partnerství veřejného sektoru a soukromých investorů, přičemž tyto fondy jsou řízeny privátními subjekty a investiční rozhodnutí jsou proto plně nezávislá.
Pro období 2007 – 2012 bylo vyčleněno 175 mil. € veřejných prostředků, které by měly být investovány prostřednictvím tří nově založených fondů rizikového kapitálu. Do konce roku 2007 byl v rámci těchto fondů upsán kapitál ve výši 200 mil. € (veřejné + soukromé zdroje). Jednotlivé fondy se mezi sebou liší odvětvovou orientací a zaměřením na různé fáze rozvoje podniku:
- AIB Seed Capital Fund Limited Partnership je fond zaměřený na investování do podniků v zárodečné (seed) nebo počáteční (early stage) fázi rozvoje. Maximální výše investice je 500 tis. €.
- Bank of Ireland Kernel Capital Partners Private Equity Fund II se zaměřuje na investice do podniků, jejichž tržní hodnota je 5 – 50 mil. € bez ohledu na odvětví a fázi rozvoje podniku. Výše investice se pohybuje mezi 2 a 10 mil. €.
- Delta Equity Fund III Limited Partnership investuje do start-up a early stage technologicky orientovaných firem se zaměřením na komunikační techno-logie, software a přírodní vědy. Typická výše investice je v rozmezí 0,5 – 3 mil. €.

Efekty:

V období 2001- 2007 bylo prostřednictvím programu Seed and Venture Capital Programme 2000 – 2006 realizováno 503 investic rizikového kapitálu v celkové výši téměř 300 mil. €. Více než 45 % investic (a více než 25 % objemu investic) směřovalo do startovní fáze rozvoje podniku. Do podniků v počáteční fázi roz-voje bylo investováno téměř 152 mil €, tj. více než 51 % celkových prostředků.
Tento program účinně napomáhá lepšímu přístupu inovačních podniků k finančním prostředkům ve startovních a počátečních fázích rozvoje. Zároveň přispívá ke kultivaci a rozvoji prostředí pro investice rizikového kapitálu. Díky vytváření fondů, které jsou řízeny a spravovány soukromými subjekty, se zvyšuje pravděpodobnost efektivního investování spravovaných prostředků, a tím i efektivního vynaložení veřejných prostředků.

Odkaz:

http://www.enterprise-ireland.com/Grow/Finance/VentureCapitalists.htm

Zdroj:

Klusáček, K., Kučera, Z., Pazour, M. a kol. (2008): Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací. Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha, s.92-94