Slovníček pojmů | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Slovníček pojmů z oblasti inovací

Inovace  –  Inovace je neustálé vytváření nových výrobků a služeb či zlepšování existujících výrobků a poskytovaných služeb, výrobních technologií, organizace práce, zlepšování řízení, což přináší podnikateli určité konkurenční výhody a dovolí mu zlepšit svou konkurenční pozici na trhu.
Inovační centrum  –  Inovační centrum, označované též zkratkou BIC (Business Innovation Centre), poskytuje komplexní poradenské služby pro malé a střední inovační firmy. Inovační centrum je zpravidla samostatná instituce zprostředkující také kontakty a informace o technologiích a znalostech mezi pracovišti výzkumných organizací a podnikatelskou sférou.
Inovační firma  –  Inovační firma je zpravidla malý a střední podnik, jejímž hlavním předmětem podnikání je vytvoření nového výrobku, technologie či služby do komerční zralosti a uvedení na trh.
Klastr  –  Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují.
Podnikatelský inkubátor  –  Podnikatelský inkubátor je zařízení, v němž jsou umístěny začínající firmy, které potřebují získat podnikatelské zkušenosti v chráněném prostředí. Inkubátor poskytuje takovým firmám poradenství v podnikatelské problematice, případně zabezpečuje potřebné vyškolení a kontakty na možné investory. Soustředění začínajících firem v jednom místě umožňuje pro ně zorganizovat sdílené služby (sekretářka, podatelna, pošta, fax, kopírování, telefonní ústředna apod.), takže se sníží jejich provozní náklady. Doba pobytu v inkubátoru by měla být omezená, obvykle nejvýše na 3 roky.
Spin out (spin off)  –  Spin out (spin off) je obvykle definován jako společnost, která se oddělila od mateřské společnosti nebo organizace a stává se nezávislým podnikem. Spin-out si s sebou z mateřské organizace obvykle bere duševní vlastnictví, technologii nebo existující výrobek a transformuje jej do nových výrobků anebo služeb.
Start-up  –  Jedná se o již založenou nebo teprve zakládanou společnost, která však ještě nezahájila komerční prodej svých výrobků nebo služeb a nemá žádný zisk. Financování je spojené s komercionalizací produktu vyvinutého v předchozí fázi.
Technologický park  –  Technologický park (technologické centrum, vědeckotechnický park, vědeckotechnologický park) poskytuje potřebné prostory a služby inovativním firmám s delší historií podnikání. Cílem takového parku je dosáhnout tzv. synergického jevu: pracovníci firem si navzájem neformálně oponují záměry, spolupracují, případně se nechají inspirovat k novým podnikatelským nápadům. Podle potřeby může vedení parku organizovat společné služby pro firmy, které jsou v něm umístěny. Doba pobytu firmy v parku není omezena, často si firmy v parku pořídí vlastní budovu. S výhodou bývá vystavěn blízko univerzity. Park může, ale nemusí, být oborově orientován.
Transfer technologií  –  Transfer technologií je proces přenosu poznatků umožňující inovaci výrobků a služeb a zpravidla se uskutečňuje mezi dvěma subjekty – poskytovatelem technologie a příjemcem technologie.
Výzkum a vývoj  –  Systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití.
Zdroj: www.ticzlin.cz