RIS3 - Strategie inteligentní specializace | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Strategie inteligentní specializace (RIS3)

Výzkumná inovační strategie pro inteligentní specializaci (z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“, zkráceně RIS3 nebo S3), která vznikla jako předběžná podmínka pro čerpání prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů, především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Národní RIS3 strategie zahrnuje 14 regionálních příloh, které zohledňují specifika jednotlivých krajů, konkrétní podmínky a potřeby v oblasti výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu. Garantem zpracování na národní úrovni je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Poradenskou a odbornou podporu zajišťuje tzv. RIS3 facilitátor (BERMAN GROUP s.r.o., Jihomoravské inovační centrum (JIC) a RPIC-ViP s.r.o.). Na krajské úrovni zajišťuje zpracování, přípravy a implementaci strategie S3 manažer.

Cílem je identifikovat priority průřezové neboli horizontální (napříč všemi obory) a vertikální (domény specializace) a podporovat nové aktivity s potenciálem pro inovace, Priority Libereckého kraje byly definovány na základě diskuse (tzv. inovační platformy) mezi veřejnou správou, akademickým sektorem, vědeckovýzkumnými institucemi, aktéry soukromého sektoru a dalšími zainteresovanými organizacemi a subjekty. Finanční prostředky (evropské, národní, krajské i soukromé) by měly efektivně směřovat do aktivit posilujících inovační kapacitu a do vymezených priorit, které mohou zvýšit konkurenceschopnost ČR, resp. kraje.

Další informace k RIS3 na národní a evropské úrovni naleznete:
   •  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – RIS3 ČR
       http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ris3-strategie-cr
   •  Evropská komise - Smart Specialisation Platform
       http://s3platform.jrc.ec.europa.eu

Kontakty:
   •   Ing. Ivana Ptáčková - referentka oddělení rozvojových koncepcí
       e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz, tel: (+420) 485 226 557

Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj“ byla Zastupitelstvem Libereckého kraje schválena dne 24. 06. 2014 usnesením č. 243/14/ZK

Události:
06. 03. 2015          4. jednání Inovačí platformy
08. 12. 2014          Vláda ČR schválila "Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci ČR" (zkráceně Národní RIS3 strategie)
24. 06. 2014          Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo „Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj
13. 05. 2014          3. jednání Inovační platformy (veřejné projednání)
25. 03. 2014          2. jednání Inovační platformy
30. 01. 2014          1. jednání Inovační platformy             

Inovační portál Libereckého kraje pro inovace - novinky, události a další informace z oblasti výzkumu, vývoje a inovací
   •   odběr týdenního newsletteru: http://www.portal-inovace.cz/cz/zadost-novinky/