OP Podnikání a inovace | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Čerpání dotací z Operačního programu Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace (dále jen OPPI) je základním programovým dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2007 — 2013. Jak uvádí na svých internetových stránkách Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídícím orgánem tohoto programu: "OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií."

Do programu OPPI se mohou se svými žádostmi hlásit podnikatelské subjekty z celé ČR kromě Prahy. Následující tabulka uvádí přehled čerpání finančních prostředků z tohoto programu od jeho schválení do 26.11.2015. Podané plné žádosti představují projekty, kde byla podána projektová žádost o dotaci, vydaná rozhodnutí pak projekty schválené řídícím orgánem ke spolufinancování, tedy ty, kterým bude v případě realizace projektu přidělena dotace. Jako proplacené jsou definovány prostředky, které již byly zaslány příjemcům.

Z tabulky i grafu je zřejmé postavení jednotlivých krajů v čerpání dotací. Výjimečné postavení má Zlínský kraj, kde objem schválených dotací na obyvatele je asi o 86 % vyšší než průměr České republiky. U Jihomoravského kraje je objem schválených dotací asi o 43 % vyšší než průměr ČR. Velmi podobné hodnoty platí i pro vyplacené dotace. Liberecký kraj se objemem schválených dotací na obyvatele řadí na 9.místo, což znamená mírné zhoršení vůči listopadu 2014, kdy byl na 8.místě. Objemem vyplacených dotací na obyvatele je rovněž na 9.místě. Nižší hodnoty krajů Plzeňského a Jihočeského lze částečně vysvětlit nižší mírou dotace v regionu Jihozápad, kam oba kraje spadají. Vzhledem k blízkému konci vyplácení finančních prostředků z OPPI se oproti loňsku výrazně zvýšil podíl vyplacených dotací z vydaných rozhodnutí. Nejvyšší byl k danému datu v Karlovarském kraji - přes 92 %, nejnižší v Jihočeském kraji - přes 86 %. V Libereckém kraji byl podíl vyplacených dotací druhý nejvyšší - 91,5 %.

 


Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest