tvorba hrubého fixního kapitálu | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

 Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele

Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) představuje:
- nové investice, rekonstrukce, modernizace a nákupy a bezplatné nabytí dlouhodobého majetku po odpočtu jejich prodeje a bezplatných předání
- pořízení nehmotných fixních aktiv
- zvýšení hodnoty nevyráběných nefinančních aktiv
Do tvorby se nepočítají fixní aktiva s hodnotou nižší než 20 tis. Kč, předměty dlouhodobé spotřeby nakoupené domácnostmi (jako automobily apod.), ale zahrnuje se pořízení obydlí. Dále se nezahrnují předměty pro vojenské účely, výdaje na výzkum a vývoj atd.

THFK tedy představuje hodnotu pořízení hmotných i nehmotných investic, tedy majetku, který nebude spotřebováván, ale využit pro další produktivní činnost.

Z tabulky i grafu jsou zřejmé značné rozdíly mezi jednotlivými kraji. Absolutními hodnotami THFK se podobně jako u HDP zcela vymyká hlavní město Praha. Nejvyšší hodnoty bylo téměř ve velké většině krajů dosaženo v letech 2007-8, poté následoval významný pokles, který se do roku 2012 nepodařilo vyrovnat. Největší byl mezi lety 2008 a 2012 pokles v krajích Královéhradeckém a Moravskoslezském (o 19 %), v Libereckém kraji o necelá 2 %. Pouze v krajích Karlovarském a Ústeckém je hodnota z roku 2012 nejvyšší historicky dosažená.

Hodnotou THFX v roce 2012 se Liberecký kraj řadí na 9.místo. Nejvyšších hodnot kromě Prahy dosahují kraje Středočeský a Jihomoravský, nejnižší pak kraj Královéhradecký. 


Zdroj: ČSÚ Liberec