tvorba hrubého fixního kapitálu | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

 Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele

Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) představuje:
- nové investice, rekonstrukce, modernizace a nákupy a bezplatné nabytí dlouhodobého majetku po odpočtu jejich prodeje a bezplatných předání
- pořízení nehmotných fixních aktiv
- zvýšení hodnoty nevyráběných nefinančních aktiv
Do tvorby se nepočítají fixní aktiva s hodnotou nižší než 20 tis. Kč, předměty dlouhodobé spotřeby nakoupené domácnostmi (jako automobily apod.), ale zahrnuje se pořízení obydlí. Dále se nezahrnují předměty pro vojenské účely, výdaje na výzkum a vývoj atd.

THFK tedy představuje hodnotu pořízení hmotných i nehmotných investic, tedy majetku, který nebude spotřebováván, ale využit pro další produktivní činnost.

Z tabulky i grafu jsou zřejmé značné rozdíly mezi jednotlivými kraji. Absolutními hodnotami THFK se podobně jako u HDP zcela vymyká hlavní město Praha. Nejvyšší hodnoty bylo ve velké většině krajů dosaženo již v průběhu období, nejčastěji v letech 2007-8, poté následoval významný pokles, který se do roku 2014 nepodařilo vyrovnat. Největší byl mezi lety 2008 a 2014 pokles v kraji Moravskoslezském (o 23 %), v Libereckém kraji o 2 %. Pouze v kraji Zlínském je hodnota z roku 2014 nejvyšší historicky dosažená.

Hodnotou tvorby hrubého fixního kapitálu v roce 2014 se Liberecký kraj řadí na 8.místo. Nejvyšších hodnot kromě Prahy dosahují kraje Středočeský a Jihomoravský, nejnižší pak kraj Karlovarský. 


Zdroj: ČSÚ Liberec