průměrný výdělek | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Průměrná výše výdělku v nepodnikatelské a podnikatelské sféře

Informace o průměrném platu patří k nejpublikovanějším statistickým údajům. Nejčastěji se uvádí aritmetický průměr platů. Tento ukazatel však není příliš vypovídající, protože výše platů nemá rovnoměrné statistické rozložení, naopak směrem k vyšším hodnotám je křivka rozložení extrémně protažena. Proto je pravdou, že až dvě třetiny zaměstnaných pobírají nižší plat, než ten který se uvádí jako průměrný.

Přesnějším údajem je proto medián výše platů. Medián je hodnota, jež dělí uspořádanou řadu čísel na dvě stejně početné poloviny. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50% hodnot je větších nebo rovných mediánu. Dalšími statistickými ukazateli jsou kvartil a decil. Kvartily jsou hodnoty, které dělí soubor na čtvrtiny a decily na desetiny. První kvartil je hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších hodnot uspořádané řady. Třetí kvartil je hodnota nad kterou leží 25 % nejvyšších hodnot. První decil je hodnota, pod kterou leží 10 % nejnižších hodnot uspořádané řady.

Vyjma Prahy je výše platů mezi jednotlivými kraji dosti vyrovnaná. U podnikatelské sféry jsou rozdíly nejvyšší u 1.decilu (symbol nejnižších platů) - téměř 20 % a u 3.kvartilu - skoro 19 %. U nepodnikatelské sféry jsou nejvyšší rovněž u 1.decilu - 24 % a u 1.kvartilu - 17 %. U Prahy je rovněž zajímavé, že jediná  kategorie, která se neodlišuje od hodnot ostatních krajů je hodnota 1.decilu u podnikatelské sféry. Nejhůře placené profese v podnikatelské sféře jsou tedy placeny zhruba stejně jako ve zbytku ČR. Zřetelné, zvláště u podnikatelské sféry, jsou rozdíly mezi mediánem a průměrem, které byly zmíněny výše. Zajímavým faktem je, že mediánová výše platů je vždy vyšší u nepodnikatelské sféry, v Karlovarském kraji činí tento rozdíl více než 5 200 Kč, tedy asi 25 % hodnoty platu podnikatelské sféry! Mezi lety 2014 a 2015 došlo k růstu výdělků téměř ve všech sledovaných kategoriích (poklesy jsou znázorněny červeně). Výjimku tvoří u podnikatelské sféry nejnižší platy (1.decil a 1.kvartil), v Praze poklesl i medián výše výdělků. Medián a aritmetický průměr platů u nepodnikatelské sféry se zvýšil o 700 - 1200 Kč. Nejvyšší absolutní růst byl v Praze u aritmetického průměru podnikatelské sféry - o 1 625 Kč. V relativním vyjádření nejvíce stouply  nejnižší výdělky (1.decil) v Libereckém kraji v podnikatelské sféře - o 8,68 %! U ostatních kategorií byl v Libereckém kraji růst výdělků u podnikatelské sféry většinou mezi 4 a 5 %, u nepodnikatelské mezi 3 a 4 %. S výjimkou Prahy a částečně Středočeského kraje je patrná průměrně vyšší hodnota platů v nepodnikatelské sféře, a to většinou i u nejvyšší kategorie platů (3.kvartil).

Překvapivé jistě není, že vyšší rozdíly v platech jsou u podnikatelské sféry. Výjimečná je pozice Prahy, zvláště pak u podnikatelské sféry, kde plat odpovídající 3.kvartilu je vůči některým krajům až o polovinu vyšší.

Liberecký kraj se mediánem výše platů u nepodnikatelské sféry umístil mezi kraji na 11.místě, u podnikatelské sféry však na 4.místě.


Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku