sektorová zaměstnanost | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Zaměstnanost podle sektorů hospodářství

Následující tabulka ukazuje krajské srovnání zaměstnanosti podle sektorů v letech 2000 a 2015. Celkově je zřejmý přesun pracovních sil z priméru do sekundéru a terciéru. Základní rozdělení jednotlivých sektorů hospodářství lze popsat takto:

primér- zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov

sekundér- těžba nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví

terciér- vše ostatní

Obecně nejvyšší přidanou hodnotu má sektor terciéru. Liberecký kraj je po Zlínském kraji krajem s nejvyšší zaměstnaností v sekundéru, tedy především ve zpracovatelském průmyslu. Rozdíl oproti ostatním krajům je někdy velmi výrazný a tuto pozici si kraj udržuje již několik let. Vůči celostátnímu průměru je zde v sekundéru zaměstnáno asi o čtvrtinu více osob než činí průměr za celou ČR. Nejnižší podíl zaměstnaných v terciéru je v kraji Vysočina. Svým charakterem se zcela vymyká hlavní město Praha s více než 80 % podílem terciéru na zaměstnanosti. Součtové řádky (u letopočtů) ukazují počty zaměstnaných v tisících osob.

 


Zdroj: ČSÚ Liberec