inovační podniky | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Inovační aktivity podniků

Inovace jsou dnes zcela nezpochybnitelnou součástí moderní společnosti a zásadním předpokladem pro dlouhodobou konkurenceschopnost, ať již jednotlivých firem, zemí či regionů. 

Inovace je člověkem cíleně navrhovaná změna, týkající se výrobků a služeb, výrobních postupů nebo metod řízení používaných poprvé alespoň na úrovni podniku. Ve statistickém šetření se inovace rozdělují na technické (produktové a procesní) a netechnické (marketingové a organizační).

Produktová inovace představuje zavedení zboží nebo služeb nových nebo významně zlepšených s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.

Procesní inovace představuje zavedení nové nebo významně zlepšené produkce (výrobních metod) anebo dodavatelských metod.

Marketingová inovace představuje zavedení nové marketingové metody obsahující významné změny v designu produktu nebo balení, umístění produktu, podpoře produktu či ocenění. 

Organizační inovace představuje zavedení nové organizační metody v podnikových obchodních praktikách, organizaci pracovního místa nebo externích vztazích s cílem zkvalitnit inovační kapacitu podniku či charakteristiky výkonnosti.

Data byla zjišťována ve statistickém šetření, sledujícím období let 2012 až 2014, ve firmách z vybraných oblastí průmyslu a služeb s aspoň 10 zaměstnanci formou dotazníků. Osloveno bylo asi 6 500 podnikatelských subjektů. Ve srovnání s minulým šetřením, jež zahrnovalo období let 2010-2012 je zřejmé, že se snížil podíl podniků, které inovují. Podle zjištění ČSÚ byl podíl inovujících podniků nejvyšší v šetření z let 2006-8, od té doby klesá. Hodnoty, kde došlo k poklesu jsou označeny červeně. Zřejmý je hlavně plošný pokles podílu podniků s organizačními inovacemi. Dříve byly častěji aplikovány inovace netechnické, tedy marketingové a organizační, důvodem zřejmě byly i nižší finanční i personální náklady spojené s jejich zaváděním, v letech 2012-14 ale již ve všech krajích mají vyšší podíl inovace technické.

Nejvíce inovačních podniků bylo v Praze (47,6 % všech podniků), na 2.místě byl kraj Olomoucký (46,2 %) a na 3.místě Pardubický kraj (44,1 %), Liberecký kraj byl na 4.místě (43,4 %). V technických inovacích byly nejúspěšnější kraje Pardubický (42,6 %), Olomoucký (40,2 %) a Praha (39,1 %), Liberecký kraj byl 7. (37,2 %). V netechnických inovacích se nejvýše umístily Praha (33,2 %), Liberecký kraj (30,0 %) a kraj Vysočina (28,1 %).


Zdroj: ČSÚ