patenty | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Vývoj počtu patentů udělených národním přihlašovatelům

Za základní ukazatel úspěšnosti vědy a výzkumu lze považovat počet udělených patentů. Jde o jeden z nejvýznamnějších způsobů, jak výsledky vědy a výzkumu úspěšně převést do praxe. Jak je obecně známo, patent je veřejná listina vydaná příslušným patentovým úřadem, která poskytuje právní ochranu na vynález po dobu až 20 let, a to na teritoriu, pro něž byl tímto úřadem vydán.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat či způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle.

V následující tabulce a grafu jsou uvedeny patenty udělené národním přihlašovatelům. Mimoto je však v souvislosti s přístupem ČR k Evropské patentové úmluvě roku 2003 možno dosáhnout patentové ochrany na území ČR i prostřednictvím evropského patentu. Zahraniční přihlašovatelé získali v roce 2015 celkem 89 % patentů platných v ČR (z toho 57 % bylo ze zemí Evropské unie, z toho nejvíce z Německa (asi 26 %), z USA jich bylo 15 %).

Mezi kraji si dlouhodobě nejvyšší počet patentů drží hlavní město Praha, aktivní jsou však i přihlašovatelé z Jihomoravského kraje. Dále následuje kraj Moravskoslezský a na 4.místě je kraj Liberecký, který v posledních letech posílil svou pozici, podobně jako kraj Pardubický. Kromě Prahy a Brna se tak začíná skóre mezi jednotlivými kraji vyrovnávat, byť s určitými výjimkami (kraje Karlovarský a Vysočina). 


Zdroj: ČSÚ