regionální školství | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Výdaje na regionální školství

Základním nástrojem pro podporu vědy, výzkumu a inovací jsou investice do vzdělávání. Důležitá však není jen podpora terciárního vzdělávání (vysoké školy), ale i primárního a sekundárního (základní a střední školy). Mateřské a základní školy jsou většinou zřizovány a také financovány obcemi ve kterých sídlí, střední školy pak krajskými úřady.

Ze státního rozpočtu jsou financovány platy zaměstnanců škol, výdaje na učební pomůcky, školní potřeby a učebnice, výdaje na vzdělávání pedagogických pracovníků a na nezbytné neinvestiční výdaje spojené s provozem škol. Tyto výdaje se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných, nejvýše však do povoleného počtu.

Finanční prostředky nad daný rozsah a všechny další výdaje hradí právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, tedy sama škola či její zřizovatel. Z rozpočtů samosprávných celků (obce a kraje) jsou hrazeny dvě hlavní skupiny výdajů - běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční). 

Z následující tabulky a grafu je zřejmá výše výdajů na různé typy škol na žáka od obcí a krajů. Obecně platí, že finanční náročnost stoupá v posloupnosti mateřská, základní, střední škola. Výrazně vyšší jsou samozřejmě náklady na specializovaných školách - konzervatořích a školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Ve srovnání s gymnázii a středními odbornými školami jsou vyšší i náklady u učilišť, což souvisí s nutným strojním a přístrojovým vybavením. Liberecký kraj měl druhé nejvyšší jednotkové náklady na mateřské školy (hned po Praze) a naopak druhé nejnižší na základní školy (po Zlínském kraji).


Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy