zahraniční investice | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Výše přímých zahraničních investic na obyvatele

Jako ukazatel otevřenosti ekonomiky a příznivého podnikatelského prostředí se často uvádí výše přímých zahraničních investic. Tyto údaje sleduje Česká národní banka. Přímá zahraniční investice se v souladu s EUROSTATem a MMF definuje takto: „Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním rejstříku.“

Přímá investice zahrnuje jak přímo, tak i nepřímo vlastněné afilace, které se podle procenta podílu investora na základním kapitálu nebo hlasovacích právech dělí na dceřiné společnosti (více než 50% podíl), přidružené společnosti (10 – 50% podíl) a pobočky (100% vlastněná trvalá zastoupení nebo kanceláře přímého investora; pozemky a stavby přímo vlastněné nerezidentem; mobilní zařízení operující v ekonomice alespoň 1 rok).
Složení přímé investice lze tedy vyjádřit vztahem:

Přímá investice = základní kapitál + reinvestovaný zisk + ostatní kapitál
• Základní kapitál zahrnuje vklad nerezidenta do základního kapitálu společnosti (základní kapitál v pobočkách, všechny podíly v dceřiných a přidružených společnostech).
• Reinvestovaný zisk je podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend.
• Ostatní kapitál zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny v mezipodnikových pohledávkách a závazcích.

Podobně jako v některých dalších ukazatelích se i zde potvrzuje výjimečná pozice Prahy, kam je dlouhodobě lokalizována více než polovina přímých zahraničních investic v ČR. Výší zahraničních investic na obyvatele obsadil v roce 2014 Liberecký kraj 6.pozici, v letech 2012 a 2013 5.pozici, v roce 2011 6. a v roce 2010 3.pozici. U všech sledovaných jednotek byl zaznamenán růst zahraničních investic, které se během 10 let zvýšily v ČR o 117 %. Nejvyšší růst byl ve Středočeském kraji (o 157 %), Praze (o 153 %), Moravskoslezském kraji (o 131 %) a Jihočeském kraji (o 120 %), nejmenší v Pardubickém kraji (o 16 %) a Olomouckém kraji (o 17 %). V Libereckém kraji byl zaznamenán růst o 36 %. Nejvyšší nárůst v Libereckém kraji byl zaznamenán v okrese Semily - o 89 %. Nejvyšší nárůst v okrese Jablonec nad Nisou proběhl v letech 2009 (nárůst o 3,5 mld.Kč) a 2010 (nárůst o 3,2 mld.Kč), naopak mezi lety 2013 a 2014 investice poklesly o 5 mld.Kč. V okrese Česká Lípa se objem zahraničních investic skokově zvýšil mezi lety 2003 a 2004 ze 6 na 22 mld.Kč (!) a od té doby se pohybuje mezi 20 - 25 mld.Kč ročně, tento okres si tak dlouhodobě udržuje nejvyšší objem zahraničních investic na obyvatele.

Celkově činil stav přímých zahraničních investic na konci roku 2014 v České republice asi 2,77 bil.Kč a od roku 2000 se jejich objem zvýšil o 239 %, ve srovnání s rokem 2013 se celkový objem investic zvýšil asi o 106 mld.Kč, rok předtím o asi 68 mld.Kč. Hospodářská krize se neprojevila ve všech krajích stejně, některé regiony zaznamenaly nárůst, jiné naopak pokles zahraničních investic.


Zdroj: Česká národní banka