Popis projektu | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Popis projektu

Projekt Proactive Innovation Support for SMEs in the Corridor from the Baltic to the Mediterranean Sea (Aktivní inovační podpora malým a středním podnikům v koridoru od Baltského po Středozemní moře), zkráceně PROINCOR, je mezinárodní projekt podpořený z Operačního programu Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa, z priority 1: Umožňování inovací ve střední Evropě, oblasti intervence 1.2: Budování kapacit pro šíření a aplikaci inovace. Vedoucím partnerem je Bautzen Innovation Centre z Německa. V projektu je zapojeno dalších 9 projektových partnerů (2 z České republiky – viz výše, 2 z Polska a po 1 z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovinska a Itálie). Projekt je realizován v období 1.4.2010 - 31.3.2013. Celkové náklady projektu činí cca 3 mil. EUR.

Cílem projektu je pomoci zlepšit inovační potenciál v sektoru malých a středních firem v regionu střední Evropy. Projekt je založen na aktivním přístupu, kdy jsou vytipovány a oslovovány firmy s nabídkou provedení inovačních auditů. Dle jednotné metodiky jsou pak zájemcům dle pravidla de minimis prováděny inovační audity, kde jsou specifikovány současné problémy bránící většímu inovačnímu výkonu a identifikovány prostředky k jejich překonání či zmírnění a tím i posílení inovačního výkonu. Tyto audity budou ve firmách provádět inovační poradci (innovation advisors), kteří budou vyškoleni předními evropskými odborníky a budou se scházet každých 6 měsíců ke zhodnocení metodologie inovačních auditů. Audity budou ve všech partnerských regionech prováděny jednotně podle příručky – audit guide – která již byla všemi projektovými partnery schválena, je však ještě možná její drobná úprava na základě zkušeností s prvními audity. Úkolem každého projektového partnera je vytvořit seznam minimálně 500 malých a středních firem, které budou následně osloveny s nabídkou provést inovační audit. Z těchto 500 oslovených firem je cílem provést inovační audit u 40-50 firem. Celkem tedy bude v regionu střední Evropy osloveno minimálně 5 000 firem a audit bude proveden minimálně u 400 firem. Audity budou prováděny s vedeními firem, budou do nich zahrnuti i zaměstnanci, kteří se v každé firmě zabývají zaváděním inovací. Pro překonání problémů budou inovační poradci navrhovat praktická doporučení. Vznikne rovněž mezinárodní skupina inovačních poradců, která by ve své činnosti měla pokračovat i po skončení projektu. V každém regionu potom bude zformována skupina regionálních inovačních poradců.

Cílem projektu tedy mj. je připravit firmy na nutnost zavádění inovací, seznámit je s metodami inovačních auditů, umožnit jim navázání obchodních kontaktů při inovaci výrobků, procesů a marketingových inovací v rámci 10 partnerských regionů a vytvoření systémových kroků v rámci organizačních procesů a struktur firem. Výsledkem projektu budou firmy se zlepšeným inovačním managementem, vyškolenými manažery a zaměstnanci, které budou moci připravovat nové investice a mezinárodní dohody.